آبگرم

گزارش بیست و ششمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

 بیست و ششمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران در اقبالیه :  بیست و ششمین اهدای انجمن همیاران که یک عدد سمعک بود را به یک خانم ۳۴ ساله که دچار ناشنوایی بود در شهر آبگرم در ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ اهدا کردیم .                

کلمه کلیدی خود را وارد کنید