اقبالبه

پایگاه های تحویل درب بطری انجمن همیاران در شهر اقبالیه
پایگاه های تحویل درب بطری انجمن همیاران در شهر اقبالیه
پایگاه های تحویل درب بطری انجمن همیاران در شهر اقبالیه

پایگاه های تحویل درب بطری انجمن همیاران در شهر اقبالیه

تصاویری از پایگاه های تحویل درب بطری انجمن همیاران در شهر اقبالیه :

گزارش بیست و پنجمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

گزارش بیست و پنجمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در اقبالبه :   بیست و پنجمین ویلچر اهدایی همیاران را به یک اقای ۴۵ ساله که دچار بیماری و معلولیت جسمی بود در شهر اقبالیه در ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .          

کلمه کلیدی خود را وارد کنید