نصرت آباد

گزارش نوزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

نوزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در نصرت آباد الوند :  نوزدهمین ویلچر همیاران را در نصرت آباد شهر الوند به یک اقای پیر در ۷دی ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .  

کلمه کلیدی خود را وارد کنید