شهر صنعتی الوند

شهر صنعتی الوند

گزارش بیست و چهارمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

 بیست و چهارمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در الوند :  بیست و چهارمین ویلچراهدایی همیاران را به یک دختر ۱۲ ساله که دچار معلولیت جسمی بود در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ درشهر صنعتی اهدا کردیم .  

گزارش نوزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

نوزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در نصرت آباد الوند :  نوزدهمین ویلچر همیاران را در نصرت آباد شهر الوند به یک اقای پیر در ۷دی ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .  

گزارش پانزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

 پانزدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در شهر الوند :   پانزدهمین ویلچر همیاران را در شهر الوند با حضور آقای مهندس مجابی و آقای مهندس صلح‌جو از اعضای شورای شهر قزوین به یک دختر ۱۴ ساله در آذر ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .        

کلمه کلیدی خود را وارد کنید