اقبالیه

اقبالیه

گزارش هفدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

هفدهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان در شهر اقبالبه : هفدهمین ویلچر همیاران  را در شهر اقبالیه  در جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) به یک خانم پیر در ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .          

گزارش دهمین ویلچر اهدایی انجمن همیاران جوان

دهمین ویلچر انجمن همیاران جوان در شهر اقبالیه : دهمین_ویلچر اهدایی همیاران را در روز میلاد آسمان هشتم ، علی ابن موسی الرضا (ع) به یک خانم پیر در ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۵ اهدا کردیم .      

کلمه کلیدی خود را وارد کنید